Aan de slag

16.03.2023 Partners / Meten & Monitoren

Analyse Partnerschappen door expert Terence Guiamo

Morgan Hoftijzer, Naturalis

De Actiegroep Partners richtte zich binnen Samen Inclusief op het (leren) aangaan van inclusieve partnerschappen en het evalueren van bestaande partnerschappen. In een traject met Terence Guiamo volgde de actiegroep een awareness sessie, analyseerden ze bestaande partnerschappen en ontwikkelden ze een Stappenplan Inclusieve Partnerschappen met daarbij een uitgebreide Handreiking Inclusieve Partnerschappen. Dit artikel geeft een (geanonimiseerde) samenvatting van de analyse van bestaande partnerschappen binnen de organisaties die deelnemen aan Samen Inclusief. 

Om het stappenplan inclusieve partnerschappen op te stellen heeft Terence Guiamo een analyse van huidige partnerschappen uitgevoerd. Dit deed hij op basis van aangeleverde documentatie vanuit de Actiegroep Partners, online platforms (bijvoorbeeld websites van organisaties), en een enquête onder alle partners van Samen Inclusief*. Op basis van o.a. deze analyse is het Stappenplan Inclusieve Partnerschappen opgesteld. Dat bevat concrete acties die organisaties kunnen uitvoeren om diversiteit en inclusie (d&i) omtrent partnerschappen te vergroten.

Verankering van D&I binnen de organisaties

De persoonlijke betrokkenheid op het thema d&i is hoog. Het merendeel van de deelnemers voelt zich verbonden en is bekend met het thema. Ook heeft een deel (professionele) ervaring binnen het thema. Daarnaast vindt de meerderheid ook dat d&i een belangrijk thema is binnen hun organisatie. Zij zouden hier graag meer in willen investeren binnen hun organisatie, en vinden d&i essentieel voor het succes van hun organisatie. Zij zien dan ook veel mogelijkheden voor het verankeren van d&i in hun organisatie.; hierbij geeft een groot deel van hen als opmerking aan dat hun organisatie nog niet goed is voorbereid op de diversifiërende markt en dat zij niet over voldoende vaardigheden beschikken om het thema in het werk te verankeren.

Zichtbaarheid van D&I voor (potentiële) partners

Er is geen duidelijk, publiekelijk zichtbaar commitment op het thema. Hierdoor is het onduidelijk voor externe groepen, zoals partners, waarom de organisaties d&i prioriteren. Zo heeft geen enkele organisatie binnen de Actiegroep Partners d&i expliciet benoemd op hun publieke website. d&i wordt als thema enkel benoemd in eenmalige publicaties of op webpagina’s die andere onderwerpen of doelen belichten. Geen van de musea biedt een specifiek overzicht aan van wat d&i voor hen betekent en welke initiatieven zij uitvoeren.

Doelstellingen organisaties

In beleidsstukken worden algemene d&i doelen gedeeld en verschillende acties die zijn uitgevoerd. Echter worden er geen doelstellingen gedeeld met betrekking op de toekomst. D&i wordt bijvoorbeeld niet expliciet genoemd in centrale missies en visies. Andere maatschappelijke thema’s, zoals duurzaamheid, worden vaker genoemd. d&i aandachtsgebieden worden wel toegelicht in beleidsstukken, maar er wordt geen redenering gegeven op d&i als aandachtsgebied – behalve bijvoorbeeld voor kansarme groepen, terwijl de casus voor d&i meer is dan alleen dat. Ook wordt benoemd dat bepaalde metingen en scans zijn uitgevoerd, resultaten hiervan worden niet gedeeld.

Uitvoering

Zowel intern als extern zijn geen concrete processen of interventies te vinden om tot diverse partnerschappen te komen. Waar dit op missie en visie niveau wel wordt benoemd, zijn er geen voorbeelden te vinden van de praktische toepassing hiervan. Deelnemers geven aan dat hun organisaties kunnen verbeteren op het gebied van werving en selectie, doelstellingen, partnerschappen en communicatie.

Ondergerepresenteerde groepen en thema’s

In de enquête is gevraagd om mogelijke doelgroepen en thema’s binnen d&i te rangschikken op basis van prioriteit. De volgende rangschikking kwam naar voren:
1. Culturele diversiteit
2. Arbeidsbeperkting/gehandicapten inclusie
3. Sociale gelijkheid (inkomen en opleiding)
4. Gendergelijkheid
5. Leeftijdsdiscriminatie
6. LHBTIQ+ inclusie

*De enquête is ingevuld door 24 respondenten van vrijwel alle musea die meedoen met Samen Inclusief; verschillende afdelingen waaronder commerciële zaken, educatie, marketing, directie, etc.


Meer weten?