Voorwaarden

AKKOORD MET DE GEBRUIKERSVOORWAARDEN

Welkom op de Samen Inclusief-website (www. samen-inclusief.nl). Deze gebruikersvoorwaarden worden aangegaan door en tussen u en Samen Inclusief. De volgende voorwaarden en bepalingen, samen met alle documenten waarin ze uitdrukkelijk door verwijzingen zijn opgenomen (gezamenlijk ‘Gebruikersvoorwaarden’ genoemd), regelen uw toegang en gebruik van www.samen-inclusief.nl, inclusief alle inhoud, functionaliteiten, of diensten aangeboden op of via www.samen-inclusief.nl (gezamenlijk de ‘Website’ genoemd).

Lees de Gebruikersvoorwaarden zorgvuldig voordat u gebruik maakt van de Website. Door de Website te gebruiken, aanvaardt en accepteert u en stemt u ermee in gebonden te zijn en zich te houden aan de Gebruikersvoorwaarden, onze Privacyverklaring, te vinden op https://samen-inclusief.nl/privacy-cookies/, en de andere voorwaarden, bepalingen en beleid, zoals gepubliceerd op deze Website en zoals in alle gevallen hierin opgenomen door middel van verwijzing. Als u niet akkoord gaat met de gebruikersvoorwaarden, mag u de Website niet bezoeken of gebruiken.

 

WIJZIGINGEN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

We kunnen deze gebruikersvoorwaarden van tijd tot tijd herzien en bijwerken. Alle wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht wanneer deze geplaatst zijn. Als u de Website blijft gebruiken na het plaatsen van herziene Gebruikersvoorwaarden, betekent dit dat u de wijzigingen accepteert en ermee instemt. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina elke keer dat u de Website bezoekt, controleert, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, gezien deze bindend voor u zijn.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De Website en de volledige inhoud, functies en functionaliteiten (inclusief, maar niet beperkt tot, alle informatie, tekst, displays, afbeeldingen, video en audio, en het ontwerp, de selectie en opstelling daarvan) zijn auteursrechtelijk beschermd. Tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door Samen Inclusief, mag u het materiaal op de Website niet reproduceren, distribueren, wijzigen, afgeleide werken maken, openbaar weergeven of uitvoeren, opnieuw publiceren, downloaden, opslaan of verzenden, behalve als volgt:

  • Als we de inhoud leveren om te downloaden, mag u een enkele kopie naar uw computer of mobiele apparaat downloaden, uitsluitend voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik, op voorwaarde dat u akkoord gaat met onze licentieovereenkomst voor eindgebruikers voor dergelijke toepassingen.
  • Als we functies voor sociale media bieden bij bepaalde inhoud, kunt u de acties ondernemen die door dergelijke functies mogelijk worden gemaakt.

U mag geen kennisgevingen van auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten van kopieën van materiaal van de Website verwijderen of wijzigen. Behalve zoals toegestaan door Samen Inclusief onder afzonderlijke schriftelijke overeenkomst of voorwaarden, mag u geen enkel deel van de Website of diensten of materialen die beschikbaar zijn via de Website voor commerciële doeleinden openen of gebruiken.

Elk gebruik van de Website dat niet uitdrukkelijk is toegestaan door deze Gebruikersvoorwaarden, is een schending daarvan en kan in strijd zijn met auteursrechten, handelsmerken en andere wetten.

 

VERBODEN GEBRUIK

U mag de Website enkel gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze Gebruikersvoorwaarden. U stemt er hierbij mee in de Website niet te gebruiken op een manier die in strijd is met de toepasbare Nederlandse, Europese en internationale wet- of regelgeving.

 

SCHENDING VAN HET AUTEURSRECHT

Samen Inclusief respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u te goeder trouw gelooft dat enige inhoud uw auteursrecht schendt, stuur ons dan een kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht.

 

DISCLAIMER VAN GARANTIES

U begrijpt dat we niet garanderen en niet kunnen garanderen dat bestanden die kunnen worden gedownload van internet op de Website vrij zijn van virussen of andere destructieve code. U bent verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en controlepunten om te voldoen aan uw specifieke vereisten voor antivirusbescherming en nauwkeurigheid van gegevensinvoer en -uitvoer, en voor het onderhouden van een middel buiten onze Website voor elke reconstructie van verloren gegevens.

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover wettelijk bepaald, zullen Samen Inclusief, haar gelieerde partijen, of hun licentiegevers, dienstverleners of advocaten, niet aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, onder enige juridische theorie, die voortvloeit uit of in verband staat met uw gebruik, of onvermogen om de Website, alle websites die eraan zijn gekoppeld, alle inhoud op de Website of dergelijke andere websites te gebruiken, inclusief directe, indirecte, speciale, incidentele, gevolg- of punitieve schade, inclusief, maar niet beperkt tot persoonlijk letsel, pijn, lijden, emotionele stress, inkomstenderving, winstderving, verlies van zaken of verwachte besparingen, verlies van gebruik, verlies van goodwill, verlies van gegevens, en ongeacht of dit veroorzaakt wordt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs als voorzienbaar.