Privacy & Cookies

Deze website wordt beheerd door Samen Inclusief, een programma vanuit de Vereniging voor wetenschapsmusea en Science Centers (hierna VSC genoemd).

Cookiebeleid

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen wanneer hiermee een website wordt bezocht. Op deze manier onthoudt de website de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren, zodat u deze niet bij ieder bezoek aan de website opnieuw hoeft in te voeren.

Cookies kunnen zowel permanent als tijdelijk (sessie-cookies) zijn. Een permanente cookie bestaat uit een tekstbestand dat door een webserver naar een webbrowser wordt verzonden en dat door de browser wordt opgeslagen en van kracht blijft tot de ingestelde vervaldatum van de cookie (tenzij deze vóór deze datum wordt verwijderd). Een tijdelijke cookie daarentegen verdwijnt aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de browser wordt gesloten.

In dit cookiebeleid wordt uitgelegd welke cookies op deze website worden gebruikt, voor welke doeleinden deze worden gebruikt en welke mogelijkheden u als gebruiker heeft om de cookies te beheren.

Op deze website worden cookies enkel gebruikt voor WordPress en Google Analytics.

Privacyverklaring

Dit is het privacybeleid van het Samen Inclusief-programma, waarin wordt beschreven hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. VSC hecht veel waarde aan uw privacy en zal uw persoonsgegevens altijd verwerken in overeenstemming emt de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

1. TOEPASSING
Dit privacybeleid is van toepassing op al uw persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt door de VSC wanneer u onze website bezoekt of ons een e-mail stuurt. Persoonsgegevens zijn gegevens die ons in staat stellen u als individu te identificeren, zoals hieronder uiteengezet onder ‘DOOR ONS VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS’.

2. DOOR ONS VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS
Afhankelijk van het type interactie, verzamelen wij:

 • Uw contactgegevens, zoals naam en e-mailadres, wanneer u het contactformulier op onze website gebruikt;
 • De inhoud van uw communicatie met ons, bijvoorbeeld wanneer u per e-mail of anderszins contact opneemt met ons.

Wanneer we gegevens verzamelen en opslaan:

 • Wanneer u het contactformulier gebruikt: uw naam, e-mailadres en alles wat u in uw bericht aan ons schrijft;
 • Wanneer u ons een e-mail stuurt: uw naam, e-mailadres en alle informatie die uw ons verstrekt in uw bericht en handtekening.

3. DOELEINDEN EN RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING VAN UW PEROONSGEGEVENS

De VSC verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden, op basis van de wet. Voor zover de VSC al over uw persoonsgegevens beschikt, zullen deze persoonsgegevens voor dezelfde doeleinden en op dezelfde rechtsgrond worden gebruikt.

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst:

Wij verwerken uw persoonsgegevens om eventuele verzoeken, klachten of vragen van u af te handelen.

Op basis van toestemming:

Voor zover noodzakelijk, zullen wij uw toestemming vragen om u op de hoogte te houden van nieuws en evenementen met betrekking tot onze website.
We process your personal data to handle any requests, complaints or questions from you.

Vereist om te voldoen aan een wettelijke verplichting:

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, om te voldoen aan verzoeken van openbare instanties en autoriteiten of om samen te werken met wetshandhavingsinstanties.

4. GEBRUIK VAN COOKIES
Onze website gebruikt cookies om de bruikbaarheid, effectiviteit en veiligheid te verbeteren, evenals voor marketingdoeleinden. Cookies zijn kleine tekstbestanden op uw computer die door uw browser worden opgeslagen. Voor meer informatie over het gebruik van cookies door de VSC verwijzen wij u door naar het Cookiebeleid.

5. WIE ONTVANGT UW PERSOONSGEGEVENS?
Enkel de huidige coördinatoren van de Samen Inclusief-website en VSC-mailbox hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat nodig is voor de uitvoering van hun werk voor de VSC.

Wij zullen de persoonsgevens die u aan ons hebt verstrekt niet aan derden bekendmaken zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij we hiertoe verplicht zijn voor de doeleinden uiteengezet in paragraaf 3. Wij kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld doorgeven aan overheidsinstanties om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke verplichtingen.

6. OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Tenzij anders vermeld, verwerken en bewaren wij uw persoonsgegevens binnen de Europese Unie. Het kan voorkomen dat onze dienstverleners uw persoonsgegevens doorgeven aan een land buiten het Europees Economisch Gebied (EEG) dat volgens de Europese wetgeving niet hetzelfde beschermingsniveau biedt als … Wij zullen in dat geval de benodigde stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens adequaat worden beschermd, zoals het opstellen van standaard EU-contracten met partijen buiten de EEG.

7. VEILIGHEID
Wij nemen passende en redelijke veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging openbaarmaking, verlies of oneigenlijk gebruik, en om de juistheid en integriteit van uw persoonsgegevens te beschermen. Om een op het risico aangepast beschermingsniveau te waarborgen, implementeren wij technische en organisatorische maatregelen, waaronder beveiliging met betrekking tot de toegang tot onze systemen.

8. HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS
We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig of toegestaan is met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen, en zoals uiteengezet in dit privacyverklaring. De criteria die worden gebruikt om onze bewaartermijn te bepalen, zijn onder meer: (I) de periode waarin we een doorlopende relatie met u hebben; (II) of er een wettelijke verplichting is waaraan wij zijn onderworpen; en (III) of bewaren wenselijk is in het licht van onze rechtspositie (bijvoorbeeld in verband met de handhaving van algemene voorwaarden, rechtszaken of juridische onderzoeken).

9. WELKE RECHTEN HEBT U MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS EN HOE KUNT U DEZE RECHTEN UITOEFENEN?
Op grond van de geldende wet- en regelgeving heeft u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, waaronder:

 • Recht op toegang. Op uw verzoek verstrekken wij u kosteloos informatie over uw persoonsgegevens die wij verwerken;
 • Recht op rectificatie. Op uw verzoek zullen wij persoonsgegevens corrigeren, aanvullen, blokkeren of verwijderen indien deze feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake doend zijn voor het doel of de doeleinden van de verwerking, of wanneer deze op enige andere wijze worden verwerkt die in strijd is met een wettelijke bepaling;
 • Intrekking van toestemming. U kunt uw toestemming voor toekomstige verwerking door ons van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken;
 • Recht op bezwaar. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden;
 • Recht op beperking van verwerking. Indien van toepassing, heeft u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens door de VSC te vragen. Dit betekent dat uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen worden verwerkt en gewijzigd;
 • Recht op wissen. Indien van toepassing, zullen wij uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen (recht om te worden vergeten);
 • Recht van verzet. Indien van toepassing, heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van onder meer de grondslag van het ‘gerechtvaardigd’ belang van de VSC;
 • Recht op gegevensoverdracht. Indien van toepassing, zullen wij u een overzicht geven van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, zodat deze gegevens kunnen worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit (dataportabiliteit) technisch mogelijk is;
 • Recht om een klacht in te dienen. Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met deze privacyverklaring worden verwerkt.

Als u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u dit doen via de onderstaande contactgegevens.

10. CONTACTINFORMATIE
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of als u een van bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met de VSC via:

info@vsc-netwerk.nl

Deze privacyverklaring wordt van tijd tot tijd bijgewerkt. Deze privacyverklaring treedt in werking op … De meest recente versie is gepubliceerd op www.samen-inclusief.nl