Aan de slag

10.03.2023 Strategie & Beleid / Partners / Bewustwording

Ervaringen en commitment van de Actiegroep Partners

Actiegroep Partners

Leden van de Actiegroep Partners blikken terug op de periode Samen Inclusief. Deelnemers aan de actiegroep draaiden mee in het driejarig samenwerkingsprogramma. De actiegroep richtte zich zelf op het aangaan van inclusieve partnerschappen en het evalueren van bestaande partnerschappen. In een traject met Terence Guiamo volgden we een awareness sessie, analyseerden we bestaande partnerschappen en ontwikkelden we een Stappenplan Inclusieve Partnerschappen. Wat heeft de driejarige deelname aan dit programma de actiegroepleden gebracht? Wat hebben we geleerd en wat zijn de plannen en voornemens voor de toekomst? Onderstaande bijdragen zijn van een aantal deelnemers aan deze actiegroep.

Discovery Museum – Fion Sanders

Samen Inclusief heeft ons veel gebracht: kennis, het leren van andermans ervaringen, een klankbordgroep die inzicht gaf. Het allerbelangrijkste is bewustwording. Daar begint het mee. Zonder die bewustwording waren we ons nooit zo gaan vastbijten in diversiteit en inclusie als dat we nu doen. Het programma Samen Inclusief eindigt, het echte werk begint nu.

Het programma Samen Inclusief eindigt, het echte werk begint nu.

Het is tijd om door te pakken en onze maatschappelijke impact verder te verankeren door het creëren van meer diversiteit in de samenwerking met onze partners. We hebben daarom in 2023 als doel gesteld om gezamenlijk met maatschappelijke partners een educatief programma op te zetten gericht op kinderen in aandachtswijken waarbij we de sociale omgeving van het kind betrekken.
Dankzij een programma binnen de beleidslijn Sociale Agenda van Provincie Limburg hebben wij ons netwerk in het sociale domein enorm weten uit te breiden, weten we veel beter wat er speelt in de regio en hebben we de ‘drempels’ voor nieuwe doelgroepen weten te verlagen. Die ervaring kunnen we nu goed gebruiken.

Daarnaast vinden wij het belangrijk om met huidige en toekomstige partners, denk aan sponsoren en leveranciers, het gesprek aan te gaan over hoe zij omgaan met diversiteit en inclusie.
Niet om te oordelen, maar om van elkaar te leren hoe we het met elkaar beter kunnen doen.

Museon-Omniversum – Maarten Okkersen

De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn onze houvast. Middels de 17 vastgestelde doelen wordt in Museon-Omniversum een hoopvol perspectief getoond. De SDG’s zijn ons framework om te verhalen over klimaatbestendigheid en energietransitie. Over voedselzekerheid en ‘resilient cities’. Over omgaan met water en economische mogelijkheden voor iedereen. Over wetenschap, cultuur, natuur.

We zijn officiëel partner van de VN voor de communicatie over de SDG’s, zodoende zijn wij al een aantal jaren zorgvuldig bij het kiezen van onze partners voor onze programmering en inkoop. De focus ligt daarbij op dit moment meer op duurzame ontwikkeling’ dan op diversiteit en inclusie, alhoewel dat daar natuurlijk wel een onderdeel van is. We hebben inmiddels intern een tool ontwikkeld om onze mogelijke partners te ‘scannen’ op een aantal criteria zoals duurzaamheid, transparantie en fairpay. Voordat we gaan samenwerken zoeken we eerst verbinding op missie-niveau.

Door de samenwerking en Awareness-sessies binnen de Actiegroep Partners zijn we van plan om in de komende periode ook meer nadruk te leggen op diversiteit en inclusie. We hebben bij de eerste gesprekken gemerkt dat deze insteek door stakeholders, bijvoorbeeld de gemeente, en sponsoren gewaardeerd wordt.

Naturalis Biodiversity Center – Anne van Duijvenbode en Morgan Hoftijzer

De deelname aan Samen Inclusief is voor Naturalis een belangrijke stap richting een diverser en inclusiever instituut. Een cruciaal onderdeel en begin daarvan is bewustwording. De confrontatie met unconscious bias en eigen (onbewuste) privileges is niet altijd even gemakkelijk, maar wel zeer waardevol omdat het inzicht en motivatie biedt om met diversiteit en inclusie aan de slag te gaan. Via Samen Inclusief hebben we naast bewustwording ook meer kennis, tools, voorbeelden en een netwerk van mensen met vergelijkbare doelen verkregen.

De confrontatie met unconscious bias en eigen (onbewuste) privileges is niet altijd even gemakkelijk, maar wel zeer waardevol

Door onze activiteit in de Actiegroep Partners hebben wij een beter inzicht gekregen in onze huidige partnerschappen. De awareness sessie onder leiding van Terence Guiamo, georganiseerd door de Actiegroep Partners, was een goed moment om bij onze huidige en mogelijke toekomstige partners na te denken over diversiteit en inclusie als één van de kernwaarden binnen de samenwerkingen. Hoewel er enkele stappen gemaakt zijn, heeft deze focus op partnerschappen ons laten zien dat wij verder kunnen werken aan het verankeren van diversiteit en inclusie binnen ons beleid op partnerschappen, de communicatie hierover en aan de communicatie met de partners zelf.

Geïnspireerd door Samen Inclusief hebben wij binnen Naturalis een werkgroep opgericht. Dit heeft ons laten zien dat er bij Naturalis veel enthousiasme is onder medewerkers uit alle onderdelen van de organisatie om zich in te zetten voor diversiteit, inclusiviteit en toegankelijkheid. Deelname aan Samen Inclusief en de Actiegroep Partners heeft ons handvatten gegeven om nu zelf in onze organisatie de komende jaren stap voor stap verder aan de slag te gaan en een inclusiever Naturalis te realiseren.

Natuurmuseum Brabant – Fiona Zachariasse

Samen Inclusief heeft ons ondersteuning, houvast en inspiratie geboden op ons pad richting een diverser, inclusiever en zelfbewuster museum. We hebben de eerste stappen mogen zetten binnen het vangnet van Samen Inclusief en gaan nu verder op de ingeslagen weg.

Dat je door diversiteit & inclusie samen aan te pakken meer bereikt, is meer dan evident geworden tijdens dit project. De mogelijkheid om regelmatig met collega-instellingen en experts te brainstormen, trainingen te volgen en ervaringen te delen is zeer waardevol geweest. Dat je ook nauwe banden ontwikkelt met collega’s uit andere dan de gebruikelijke afdelingen is een fijn bijkomend voordeel. Het wel en wee van wat soms niet gemakkelijk is, is ruimschoots gedeeld.

Dat je door diversiteit & inclusie samen aan te pakken meer bereikt, is meer dan evident geworden tijdens dit project.

Op het museum hebben we dankzij dit project een actieve d&i-werkgroep met vrijwillige vertegenwoordiging uit alle niveaus van de organisatie. Ook drie leden van het MT hebben meegedraaid in Samen Inclusief: een in elk van de groepen Personeel, Publiek en Partners.

Als gevolg van deelname aan de groep Partners zijn we nu bezig om d&i een gespreksonderwerp te maken met, in eerste instantie, onze inhoudelijke partners. Met enkele educatieve partners uit deze groep hebben we de handen ineen geslagen om te onderzoeken hoe we effectief en efficiënt de impact van onze d&i-trajecten op onze (niet)deelnemers/bezoekers kunnen meten. Ook zijn we met dezelfde partners bezig om vanuit onze gedeelde visie over waar wij als instellingen samen voor staan een gezamenlijk D&I- statement op te stellen dat straks op eenieders website vermeld wordt.

Het gesprek met andersoortige partners, zoals leveranciers en begunstigers, zal volgen. Alles met de intentie om de diversiteit van onze partners te waarborgen en te vergroten en om relaties te hebben die onze waarden delen. Natuur is het ultieme diverse en inclusieve verschijnsel: alles en iedereen doet eraan mee. Dat wij dat onderstrepen willen wij ook uitdragen, intern en extern.

Zuiderzeemuseum – Marcel Grim

Begin 2021 werd ik gevraagd deel te nemen aan de Actiegroep Partners binnen het VSC-programma Samen Inclusief. Bij het Zuiderzeemuseum houd ik mij dagelijks bezig met de -externe- partnerschappen: zakelijke en toeristische partners, bedrijven, verenigingen en organisaties die het museum willen bezoeken, en met de maatschappelijke partners. Met laatstgenoemde partners proberen wij o.a. in de ruimste zin van het woord het museum toegankelijker te maken voor mensen voor wie een bezoek aan het Zuiderzeemuseum niet zomaar mogelijk is.

Als Zuiderzeemuseum waren wij dus al bezig met verschillende trajecten op het vlak van diversiteit en inclusie. Mede dankzij de actiegroep is mijn bewustwording over de onmogelijkheden van een museumbezoek voor verschillende doelgroepen aanzienlijk groter geworden. We houden ons meer bezig met de creatie van speciale momenten voor specifieke doelgroepen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn

  • De samenwerking met Stichting Opkikker. In 2022 organiseerden wij o.a. samen met hen twee SamenSterkdagen. In de voorbereiding op het themajaar ‘Kinderen in 2022’ hebben wij een gezin van deze stichting gevraagd mee te denken over de invulling voor kinderen met een fysieke of mentale beperking.
  • We ontwikkelden verschillende NT-2 programma’s (Nederlands als 2e taal) in het kader van inburgering. Tijdens en na afloop van de bezoeken van vluchtelingen aan ons NT-2 programma ontdekten we dat herkenning van hun oude thuisland in onze historie het bezoek extra waardevol maakte.
  • Voor senioren die zich soms wat ‘allenig’ voelen organiseerden we in de Week tegen Eenzaamheid een zaterdagmiddag waarbij zij gekoppeld werden aan kinderen wiens grootouders -deels- buiten beeld zijn. In samenwerking met enkele ouderenorganisaties organiseerden wij een speciale seniorenavond tijdens ons kerstevenement.

De focus op deze doelgroepen zou zonder de inspiratie van de Actiegroep Partners minder snel tot resultaten hebben geleid. Ook heeft de actiegroep ertoe geleid om in onze thuisregio diversiteit in partnerschappen beter op de kaart te zetten. Zo organiseerden wij dit jaar een bijeenkomst waarin verschillende grote en kleine musea uit de regio in gesprek gaan met verschillende maatschappelijke organisaties. Wij proberen collega-musea en maatschappelijke partners meer bij ons museum te betrekken. Door met hen in gesprek te gaan hopen wij ook dagelijks weer nieuwe dingen te ontdekken om steeds beter alle bezoekers te kunnen bedienen.

Op het gebied van personeelsbeleid is een mooie samenwerking opgezet met de stichting Philadelphia. Zij begeleiden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Via hen heeft het museum in 2022 inmiddels 8 medewerkers erbij gekregen. Ook hier is het belangrijk gebleken om telkens opnieuw met elkaar in gesprek te gaan om te zorgen dat zowel deze nieuwe medewerkers als de bestaande medewerkers zich veilig en prettig voelen op hun werkplek.

Met elkaar in gesprek gaan, en blijven, is wellicht de belangrijkste voorwaarde om een inclusiever museum te kunnen zijn.

Met elkaar in gesprek gaan, en blijven, is wellicht de belangrijkste voorwaarde om een inclusiever museum te kunnen zijn. Communicatie leidt tot meer inzicht en begrip. Daarnaast hebben wij besloten om een soort nulmeting te maken van onze partners en hun visie en doelen op het gebied van diversiteit en inclusie. Van alle afdelingen binnen het museum, van onderhoud tot collectie en van marketing tot publiekszaken, gaan we de 5 belangrijkste partners uitvragen op dit onderwerp. Leidraad hierbij zijn de Awareness-sessie en het Stappenplan Inclusieve Partnerschappen die de actiegroep gemaakt heeft in samenwerking met Terence Guiamo.

Resumerend heeft dit programma het Zuiderzeemuseum op het onderdeel ‘partners’ verdieping, inspiratie, inzicht en kennis opgeleverd. Wij realiseren ons dat er nog steeds stappen te maken zijn, zowel intern als extern. Luisteren en meedenken in oplossingen zijn hierbij belangrijke voorwaarden om tot duurzame en goede partnerschappen te komen.

Oyfo Techniekmuseum – Eugénie Krikhaar

Eind 2020 deden wij vanuit onze deelname aan Samen Inclusief de eerste Scan diversiteit en inclusie. Het gaf ons inzicht, we concludeerden betrokkenheid, stappen in de goede richting en ‘werk aan de winkel’. Oyfo stond toen aan de vooravond van een grootscheepse verhuizing en opende najaar 2021 op de nieuwe locatie met de kunstenschool (dans, muziek, beeldende kunst, theater), het techniekmuseum en een kunstpodium. Ook basisschool ExpeditieWijz vestigde zich.

We herformuleerde de missie & visie voor 2021 en bouwden aan ons nieuwe profiel. De missie & visie en onze kernwaarden benoemen de openheid voor ieder mens en de plek waar ieder welkom is. Het meerjarenbeleidsplan 2023-2026 stelt doelen voor duurzame keuzes, de jaarplannen hebben indicatoren met betrekking tot diversiteit en inclusie.

In februari 2022 ontvingen we de leden van de VSC voor de inspiratiedag en bijeenkomst Samen Inclusief. We namen deel aan de training Inclusief schrijven, de training Inclusief leiderschap, en meer collega’s uit de organisatie bezochten bijeenkomsten van de VSC. De awareness sessie met Terence Guiamo werd als zeer stimulerend ervaren. Voor de eerste keer gingen collega’s naar de conferentie Ecsite en raakten geïnspireerd door mooie, Europese projecten, en waren onder de indruk van de Oekraïense delegatie.

De deelname aan het programma Samen Inclusief maakt dat het bewustzijn groeit en neerdaalt in onze organisatie. Nu we bij Oyfo tot consolidatie komen ervaren we meer focus die zich uit in de keuzes voor de verhalen in ons museum en kunstpodium, bij tentoonstellingen, kunstopdrachten, in educatieprojecten en activiteiten, bij fonds- en subsidieaanvragen, opstellen van beleidsstukken, vacatures, het nieuwe Collectieplan, gesprekken met (nieuwe) inhoudelijke partners/samenwerkingen. De enquête van de Actiegroep Partners droeg hier ook aan bij.
Bij de tweede Scan diversiteit en inclusie die we onlangs deden zagen we positieve ontwikkelingen.

Een veilige omgeving waar samen met de waardevolle klankbordgroep perspectieven, ervaringen, vragen, twijfels, kleine en grote successen, en concrete stappen gedeeld werden.

Samen Inclusief bracht ons ontmoeting en open gesprekken. Een veilige omgeving waar samen met de waardevolle klankbordgroep perspectieven, ervaringen, vragen, twijfels, kleine en grote successen, en concrete stappen gedeeld werden. De eerste stappen zijn gezet; we gaan met energie aan de slag met de tools waarin een blauwdruk in de organisatie komt te liggen voor gesprekken met -toekomstige- partners over diversiteit en inclusie.