Aan de slag

03.03.2023 Publiek / Bewustwording

Lessons learned: ervaringen van de actiegroep Publiek

Actiegroep Publiek

Leden van de Actiegroep Publiek blikken terug op de periode Samen Inclusief. Deelnemers aan de actiegroep draaiden mee in het driejarig samenwerkingsprogramma. De Actiegroep Publiek richtte zich binnen Samen Inclusief vooral op publieksgroepen die niet of moeilijk bereikt worden. Welke groepen zijn dit? Hoe bepaal je op welke groep je je als museum wilt richten? En hoe pak je dat vervolgens aan? Wat heeft de driejarige deelname aan dit programma de actiegroepleden gebracht? Wat hebben we geleerd en wat zijn de plannen en voornemens voor de toekomst? Onderstaande bijdragen zijn van een aantal deelnemers aan deze actiegroep.

Hoe verliep het totale traject?

Deelnemen aan Samen Inclusief was voor de musea een goed aanknopingspunt om daadwerkelijk zelf aan de slag te gaan met thema’s diversiteit en inclusie. Voor alle musea geld dat er meer bewustwording is rond de vragen: Hoe inclusief zijn we als museum en handelen wij op de juiste manier? Samen Inclusief heeft er mede voor gezorgd dat de eerste stappen zijn gezet. Ieder betrokken museum is op zijn/haar manier intern aan de slag gegaan om meer helderheid te formuleren op het gebied van beleid, doelen, realistische acties en plannen, etc. De samenwerking in de verschillende actiegroepen, het sparren met de verschillende collega’s van andere musea, de gesprekken met ervaringsdeskundigen hebben ertoe bijgedragen dat er binnen de deelnemende musea veel meer bewustwording is gecreëerd rondom de thema’s diversiteit & inclusie. In veel gevallen zijn er interne werkgroepen gecreëerd en/of medewerkers benoemd om concrete stappen te zetten met het verder bepalen van beleid en uitrollen van plannen op het gebied van d&i.

Hebben we gekozen voor de juiste aanpak?

Als Actiegroep Publiek kijken we terug op een productieve en leuke samenwerking. Bij de start van de Actiegroep is er wel een zoektocht geweest om de juiste werkwijze te bepalen. Maar met hulp van goede sessies met de actiegroepleden, de specialisten en ervaringsdeskundigen is het gelukt om vrij snel een werkwijze te ontwikkelen. De realisatie-analyse workshop met Marieke Stein en Jacoline Takke heeft bij diverse deelnemende musea plaatsgevonden en heeft in veel gevallen gezorgd voor het in kaart brengen van diverse doelgroepen die zich in de regio rondom het museum bevinden.

Wat ging er goed?

De fijne en productieve samenwerking in de Actiegroep Publiek heeft ertoe geleid dat er verschillende praktische tools zijn ontwikkeld. Met deze tools kunnen andere musea ook concreet aan de slag. De enthousiaste ondersteuning en facilitering van de VSC heeft een hele belangrijke rol gespeeld in het slagen van dit traject. Het aanreiken van hulpmiddelen en het mogelijk maken van bijv. het uitrollen van workshops etc. heeft er toe bijgedragen dat we als Actiegroep terugkijken op een geslaagd traject.

Waar liepen we tegenaan?

In veel gevallen was de eerste stap: draagvlak creëren in de eigen organisatie en specifiek ook bij de directie. Dit vergt tijd en moet niet worden onderschat. Als er eenmaal draagvlak is en medewerkers op de hoogte zijn van de thema’s inclusie en diversiteit dan kan men aan de slag met het bepalen van beleid en een plan van aanpak voor eigen organisatie.

Ook het vinden van de juiste ingangen bij de gekozen doelgroepen is soms lastig. Onze ervaring is dat het vaak makkelijker is om contact te leggen met en via organisaties dan met mensen individueel. Een andere valkuil die men heeft ervaren is het ervan uitgaan dat de groep die je bepaalt vanuit d&i ook direct te bestempelen als een marketingdoelgroep die je in je museum moet zien te krijgen. Het gaat er in eerste instantie om om het gesprek aan ter gaan met deze groep om te kijken waar er raakvlakken zijn en op welke manier je iets voor elkaar kunt betekenen.

Wat zijn je ervaringen m.b.t. het creëren van draagvlak in je eigen organisatie?

Vooral een inventarisatie van hetgeen je al doet als museum zorgt voor een bepaalde bewustwording bij medewerkers en directie. Ook het benoemen wat andere musea doen en op welke manier je kunt samenwerken om samen stappen verder te zetten heeft ertoe bijgedragen dat het draagvlak in de eigen organisaties toenam. Waar verschillende musea tegenaan lopen is vaak toch gebrek aan tijd om ook zaken concreet op te pakken en verder uit te voeren.

Wat heeft dit traject je gebracht (persoonlijk en je eigen organisatie)?

Het belangrijkste van het traject Samen Inclusief is dat het heeft bijgedragen aan bewustwording in de eigen organisatie. We zijn er nog niet… Samen Inclusief was een zaadje dat iets in organisaties heeft losgemaakt en in gang gezet. Nu is het belangrijk dat d&i op de agenda’s blijft staan en er ook stappen worden gezet om steeds meer gewoon aan de slag te gaan, gewoon doen!